Unettomuuden ja masennuksen suhteesta

Unihäiriöitä on pitkään pidetty useiden psyykkisten häiriötilojen yhtenä oireena, mutta nykytutkimuksen valossa unihäiriöillä voi olla oma itsenäinen merkityksensä psyykkisten sairauksien synnyssä. Psykoosien ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön kohdalla unen asema on entuudestaan tunnustettu, mutta uusissa tutkimuksessa on tuotu esille unihäiriöiden ja masennuksen kaksisuuntainen yhteys: unihäiriöt voivat samanaikaisesti paitsi kuulua vakavan masennuksen oireisiin, myös ennakoida sen puhkeamista ja hidastaa paranemista. Vastaavasti on nähtävissä, miten unihäiriöiden hoitamisella voidaan vaikuttaa myös masennuksesta toipumiseen. Continue reading “Unettomuuden ja masennuksen suhteesta”

24/7-yhteiskunta ja unen loppu: nuoret?

Käsittelin ensimmäisessä 24/7-yhteiskuntaa koskevassa kirjoituksessa kaupallisuuden asettamia haasteita nukkumiselle. Yöunemme pituus on vuosien kuluessa lyhentynyt, mutta yhä toistaiseksi nukkuminen on este, jota myöhäiskapitalismi ei ole kyennyt ohittamaan. Toisaalta myös unesta on onnistuttu tekemään kauppatavara, mikä koskee erityisesti nuoria. Continue reading “24/7-yhteiskunta ja unen loppu: nuoret?”

24/7-yhteiskunta ja unen loppu?

Esseisti Jonathan Crary on tarkastellut myöhäiskapitalismin ja uusliberalismin vaikutusta nukkumiseen kirjassaan 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep. Craryn mukaan yritystoiminta on tunkeutunut kaikille elämänalueillemme, mutta vielä toistaiseksi nukkuminen on este, jota kapitalismi ei ole kyennyt ohittamaan. Toisaalta myös unesta on onnistuttu tekemään kauppatavara.

Ilmiö koskee erityisesti 1990–2000-luvulla syntyneitä nuoria, joiden maailmaan sisältyy huomattavasti 24/7-yhteiskunnalle ominaista mainontaa, markkinointia ja kuluttamista. Continue reading “24/7-yhteiskunta ja unen loppu?”

Unta palloon -tapahtuma (Kirkkonummi 19.11.2014)

Kirkkonummen kunnassa on järjestetty v:sta 2002 alkaen koululaisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä projekteja. Kaksivuotinen nukkumisteema “Unta palloon” alkoi v. 2013 ja osallistuin siihen tänä vuonna puhumalla unen merkityksestä ja erityispiirteistä nuoruusiässä sekä unettomuudesta ja sen hoidosta. Continue reading “Unta palloon -tapahtuma (Kirkkonummi 19.11.2014)”

Elokuvista, unista ja pakonomaisesta nukkumisesta

Unen, unien ja elokuvan välisellä suhteella on aina elokuvan syntyajoista alkava perinne, ja erityisesti psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin vaikutus näkyy vahvana. Psykiatreilla ja psykoanalyytikoilla sekä hypnotisoijilla ja muilla mieleen tai tajunnantilaan vaikuttavilla roolihahmoilla onkin keskeinen merkitys useissa 1900-luvun alkupuolen elokuvissa, jotka ovat nousseet nykyajan klassikoiksi (muun muassa Tohtori Caligarin kabinetti, Tri Mabuse III). Hitchcockin Noidutussa (1945) on kuuluisa unijakso, joka on surrealisti Salvador Dalin luoma. Jean Cocteau vertasi elokuvaa uneen, jonka katsojat uneksivat yhdessä. Continue reading “Elokuvista, unista ja pakonomaisesta nukkumisesta”

Unenhuollon komponentit

Jatkan edellisen kirjoituksen aiheesta ja esittelen luokat, joista LeBourgeois, Giannotti ym.1 näkevät nuoruusikäisten unenhuollon koostuvan.  Continue reading “Unenhuollon komponentit”

Unihäiriöiden seurauksista nuoruusikäisillä ja unenhuollon komponentit

Huomioimalla ne tekijät, joista unenhuolto yleisessä merkityksessä koostuu, ei tähdätä vain unen laadun parantamiseen, vaan sillä on myös kauaskantoisempia seurauksia. Tutkimusten mukaan unen laadun heikentyminen voi ennustaa nuoruusikäisillä ongelmien kehittymistä ihmissuhteissa ja psykososiaalisissa toiminnoissa, kun taas unen laadun paraneminen ja unen keston lisääntyminen voivat ehkäistä ja jopa korjata koulunkäyntiin, tunne-elämään, käyttäytymiseen ja yleisemmin terveyteen liittyviä ongelmia. Continue reading “Unihäiriöiden seurauksista nuoruusikäisillä ja unenhuollon komponentit”

Unenhuollon ja unenhuolto-ohjeiden ytimestä

Unenhuolto-ohjeet esitetään usein luettelona asioista, jotka unettomuudesta kärsivän tai yöunensa laadun parantamista haluavan tulisi huomioida. Hieman yksinkertaistaen eräitä luettelossa mainittuja asioita suositellaan vältettäväksi, toisia taas suositellaan tehtäväksi. Ensin mainittuihin saattaisi kuulua esim. kofeiinin käytön rajoittaminen ja raskaan liikunnan välttäminen nukkumaanmenoajan lähestyessä, jälkimmäisiin puolestaan esim. säännöllisen vuorokausirytmin noudattaminen ja vuoteeseen meneminen vain väsyneenä. Continue reading “Unenhuollon ja unenhuolto-ohjeiden ytimestä”

Koulujen alku, koululaisten aamuväsymys ja biologinen puhe osa 2

Kirjoitin viime kerralla kahdesta uutisesta, jotka käsittelivät koululaisten aamuväsymystä ja syitä, jotka ovat arkisin lyhyeksi jäävän yöunen taustalla. Asiaa koskevassa uutisoinnissa tuotiin esille muun muassa pelaaminen ja tietokoneella oleminen sekä urheilevien nuorten myöhäiset harjoitusajat. Continue reading “Koulujen alku, koululaisten aamuväsymys ja biologinen puhe osa 2”

Koulujen alku, koululaisten aamuväsymys ja biologinen puhe osa 1

Syksyisin koulujen alkaessa puhutaan aamuväsymyksestä, joka häiritsee nuorten suoriutumista erityisesti aamun ensimmäisten tuntien aikana. Pitkään on käyty keskustelua siitä, tulisiko ja voisiko koulun alkua siirtää esim. tunnilla myöhemmäksi. Tänä vuonna yhdysvaltalainen lastenlääkärien yhdistys julkaisi suosituksen koulujen alkamisaikojen myöhentämisestä. Continue reading “Koulujen alku, koululaisten aamuväsymys ja biologinen puhe osa 1”