Työkyvyn onneton triadi

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
Työkyvyn onneton triadi
Loading
/

Suomalainen tutkimusryhmä selvitti laaja-alaisen kivun esiintymistä samanaikaisesti unettomuuden ja masennusoireiden kanssa ja näiden yhteyttä työkyvyn heikkenemiseen. 

 

Olen käsitellyt kivun, masennuksen ja unettomuuden keskinäistä suhdetta näissä teksteissä. Kivun, ja etenkin kroonisen kivun, yhteys unettomuuteen on havaittu merkittäväksi. Esimerkiksi Sivertsenin ym. mukaan unettomuudella ja kroonisella kivulla on synergistinen eli toisiaan kasvattava vuorovaikutus.1 Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa Mirandan ym. tulokset osoittivat, että:

  • Laaja-alainen kipu samanaikaisen unettomuuden ja masennuksen kanssa oli suoraviivaisesti ja voimakkaasti yhteydessä työkyvyn heikkenemiseen, terveyspalvelujen käyttöön ja sairauspoissaoloihin.
  • Riskit kasvoivat moninkertaisiksi oireiden määrän lisääntyessä.
  • Terveydenhuollossa kipupotilaiden kivun laaja-alaisuus sekä unettomuus- ja masennusoireet tulisi kartoittaa systemaattisesti ja hoitaa mahdollisimman varhain, jotta erityisesti työikäisten työkykyä voitaisiin paremmin tukea.2

∗∗∗

Eräässä aikaisemmassa tutkimuksessa havaittiin, että muihin Euroopan maihin verrattuna Suomessa sairauspoissaoloja on kivun vuoksi jopa kolme kertaa niin paljon kuin Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Toiseksi eniten sairauspoissaoloja kivun vuoksi on Norjassa, mutta määrä on silti vain hieman yli puolet Suomen vastaavasta.3 Tulos on yllättävä eikä tiedossani ole entuudestaan tälle selitystä.

∗∗∗

Mirandan ym. tutkimukseen osallistui 3845 työssäkäyvää henkilöä, joiden keski-ikä oli 45 vuotta. Osallistuneista alle puolet (46 %) ei ollut kokenut tutkimuksen ajankohtana masentuneisuutta, unihäiriöitä eikä laaja-alaista kipua.

Laaja-alaista kipua, jolla tarkoitetaan niin sanottua monen paikan kipua, esimerkiksi niska–hartiaseudulla ja alaselässä samanaikaisesti, oli joka kolmannella. Uniongelmia esiintyi lähes kolmanneksella ja masennusoireita joka viidennellä. Kahta näistä oireista kertoi kokevansa joka kuudes työssäkäyvä. Kaikkia kolmea oiretta koki yhtä aikaa seitsemän tutkittavaa sadasta, mikä tarkoittaa noin 200.000:ta työelämässä olevaa. Heistä lähes puolet (48 %) koki työkykynsä heikentyneen.

∗∗∗

Työkyvyn kannalta on Mirandan ym. mukaan täysin eri asia, poteeko henkilö paikallisesti rajoittunutta vai laaja-alaista kipua. Työkyky on erityisesti uhattuna, mikäli kipujen kanssa esiintyy uniongelmia ja masentuneisuutta. Heikentyneen työkyvyn riski lisääntyy lähes eksponentiaalisesti, kun nämä oireet — työkyvyn ”onneton triadi” — esiintyvät samanaikaisesti.

∗∗∗

Kipuoireisen kohdalla huomio saattaa kiinnittyä ensisijaisesti kivun syyn selvittämiseen ja kivun lievittämiseen, mutta koska kivun ja unettomuuden, kivun ja masennuksen sekä masennuksen ja unettomuuden kaksisuuntaisesta yhteydestä on näyttöä eri tutkimuksissa, oireiden varhainen tunnistaminen kaikilla osa-alueilla on tärkeää. Olennaista on huomata kivun, masennuksen ja unettomuuden merkitys, sillä niistä tutkimukseen osallistuneista, joiden työkyky oli heikentynyt, yli 80 %:lla oli ainakin yksi juuri näistä kolmesta oireesta.

∗∗∗

Helena Miranda on kehittänyt yksinkertaisen ennen–jälkeen-kysymyskaavan kipuoireisen potilaan nukkumisen ja mielialan kartoittamiseksi:

  1. Miten kivut ovat vaikuttaneet nukkumiseesi?
  2. Minkälainen nukkuja olit (miten nukuit) ennen kipujen alkamista?
  3. Miten kivut ovat vaikuttaneet mielialaasi?
  4. Minkälainen oli mielialasi ennen kipujen alkamista?

Lisäksi kivusta valittavilta kysytään kipualueiden lukumäärä.

∗∗∗

Hoito on tarvittaessa syytä kohdistaa alusta alkaen kaikkiin osa-alueisiin. Lisäksi sosiaalisilla tekijöillä on suuri merkitys. Esimerkiksi työnantajan ja työpaikan asenteet ja toimintakulttuuri voivat merkittävästi vaikuttaa työkyvyn muutoksen suuntaan.

 

LÄHTEET JA VIITTEET
1. Sivertsen, Lallukka, Petrie, Steingrímsdóttir, Stubhaug, Nielsen: “Sleep and Pain Sensitivity in Adults.” PAIN, April 2015 abstrakti
2. Miranda Helena, Kaila-Kangas Leena, Heliövaara Markku, Martimo Kari-Pekka: ”Laaja-alainen kipu, unettomuus ja masentuneisuus – työkyvyn vakava uhka?” Suomen Lääkärilehti 1-2/2016 vsk 71
3. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D.: “Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment.” Eur J Pain 2006;10:287-333. abstrakti (toisen käden lähde)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *