REM- ja NREM-unista

UNIRESEPTI / Johannes Kajava
UNIRESEPTI / Johannes Kajava
REM- ja NREM-unista
/

Usein unien näkeminen yhdistetään yksinomaan REM-univaiheeseen. Silti unet, unenkaltaiset kuvat tai ajatukset ovat monille tuttuja myös nukahtamisen tai heräämisen yhteydessä. Tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että unia nähdään rauhallisen tai syvän unen aikana. Eri vaiheissa nähdyt unet poikkeavat toisistaan yllättävällä tavalla. 

 

*** UNIVAIHEISTA ***
Unitila jakautuu kahteen päävaiheeseen: perusuneen (NREM) ja vilkeuneen (REM). NREM-uni on jaettu kolmeen syvyysluokkaan, ja sitä voi luonnehtia rauhalliseksi uneksi. Syvimpien vaiheiden aikana herääminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. REM-univaiheessa (REM = rapid eye movements) esiintyy nopeita silmänliikkeitä ja unennäkö on vilkkaimmillaan.

Nukahtaessa uni muuttuu vähitellen syvemmäksi. Alun kevyen unen jälkeen siirrytään syvään uneen, jonka jälkeen on vilkeunen vuoro. Yksi unisykli kestää n. 90 minuuttia, jonka jälkeen kierto alkaa uudestaan. Normaalimittainen yöuni koostuu viidestä unisyklistä. Alkuyön aikana syvää unta on määrällisesti enemmän, mutta aamua kohden kevyt uni ja unennäkö lisääntyy.

*** REM- JA NREM-UNI ***
Yleensä unet, joita muistamme herättyämme, ovat REM-unia, kun taas NREM-unien muistaminen on harvinaista. Unitutkimuksissa onkin käynyt ilmi, että NREM-unet katoavat muistista lähes välittömästi sen jälkeen, kun koehenkilö on herätetty.

REM-univaiheessa nähtyjä unia luonnehditaan muun muassa eloisiksi, tunnerikkaiksi, visuaalisiksi, ja ne ovat usein epäloogisia ja sisältävät outoja elementtejä, kun taas NREM-unia kuvataan muun muassa lyhyemmiksi ja muodollisemmiksi, enemmän päiväaikaista ajattelua muistuttaviksi ja kielellisemmiksi. Lisäksi on havaittu, että unennäkijöiden kirjalliset kuvaukset näkemistään REM-unista ovat pidempiä ja tarinallisempia kuin kuvaukset NREM-unista.

Esittelen seuraavaksi McNamaran ym. tutkimusta, jossa REM- ja NREM-univaiheissa nähtyjä unia on verrattu toisiinsa. Havainnot ovat yllättäviä ja mielenkiintoisia.

*** HYÖKKÄÄVYYS VS. YSTÄVÄLLISYYS ***
McNamara ym. (2005) analysoivat REM-univaihetta, NREM-univaihetta ja valveillaoloaikaa koskevia raportteja. Raportteja oli sata kappaletta kutakin ja niiden perusteella havaittiin, että

1. Sosiaalista vuorovaikutusta oli todennäköisemmin kuvattu univaiheiden sisältöä koskevissa raporteissa kuin valvetta koskevissa. Sadassa REM-raportissa oli 56 sosiaalista vuorovaikutustapahtumaa, NREM-raporteissa 34 kpl ja valveillaoloa koskevissa 26 kpl.

2. Aggressiivinen tai vihamielinen sosiaalinen vuorovaikutus oli tyypillisempää REM-unessa kuin NREM-unessa tai valvetilassa. Sitä esiintyi 65 REM-raportissa, 33 NREM-raportissa ja 23 valvetilaa koskevassa raportissa.

REM-unessa aggressiivisuus oli fyysistä neljäsosassa tapauksia, kun taas valvetilassa fyysistä aggressiivisuutta ei esiintynyt lainkaan. NREM-unissa fyysistä aggressiivisuutta oli alle viidesosassa tapauksia.

Niissä REM-unissa, jotka sisälsivät fyysistä aggressiivisuutta, unennäkijä oli hyökkääjänä yli puolessa tapauksista. Sitä vastoin NREM-unissa unennäkijä ei ollut hyökkääjänä kertaakaan.

3. Unennäkijän aloitteesta lähtevä ystävällisyys oli liki kaksi kertaa tyypillisempää NREM-unille (90 %:ssa) kuin REM-unille (54 %:ssa).

Tutkimukset tehtiin ensin koehenkilöiden kotona, mutta tulokset säilyivät samansuuntaisina, kun ne toistettiin unilaboratoriossa.

*** YHTEENVETO ***
Yhteenvetona McNamaran ym. tutkimuksissa havaittiin ensinnäkin, että määrättyjä sosiaalisen vuorovaikutuksen saamia muotoja (vihamielisyys, ystävällisyys) prosessoitiin ensisijaisesti nukkumisen ja unennäön aikana, ei siis valveen. Toiseksi eri unennäkövaiheet olivat erikoistuneet siten, että niissä simuloitiin vastakkaisia vuorovaikutusmalleja: REM-unissa käsiteltiin vihamielistä vuorovaikutusta ja NREM-unissa ystävällistä vuorovaikutusta.

McNamara ym. toteavatkin, että REM- ja NREM-univaiheissa nähdyt unet poikkesivat toisistaan sekä laadullisesti että määrällisesti, mikä onkin kyseenalaistanut aikaisempia uskomuksia ja herättänyt uusia tärkeitä kysymyksiä siitä, minkä vuoksi näemme unia.

PS. Huomasithan, että voit myös kuunnella tämän podcastina!

 

LÄHTEET
McNamara, P., McLaren, D., Smith, D., Brown, A., and Stickgold, R. (2005). “A ‘Jekyll and Hyde’ within: aggressive versus friendly social interactions in REM and NREM dreams.” Psychol. Sci. 16(2), 130–136.
abstrakti: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15686579

McNamara P, Johnson P, McLaren D, Harris E, Beauharnais C, Auerbach S.: “REM and NREM sleep mentation”. Int Rev Neurobiol. 2010;92:69-86
abstrakti: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20870063

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *